Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2019

4459 634f
Reposted fromSzczurek Szczurek viapiehus piehus
2096 0d81 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapwg pwg
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasheismysin sheismysin
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viasheismysin sheismysin
4914 c535
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakotfica kotfica
7631 8664
Reposted fromEtnigos Etnigos
7632 d1dc
Reposted fromEtnigos Etnigos
7659 05fd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
7371 cc29
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
7516 d335
Reposted fromgplyr gplyr
Wierność psa jest cennym podarunkiem, który nakłada nie mniejsze zobowiązania aniżeli przyjaźń człowieka! Związek z wiernym psem jest tak "wieczny", jak w ogóle mogą być trwałe związki istot żywych na tej ziemi. Niechaj pamięta o tym każdy, kto bierze sobie psa.
— Konrada Lorenza - I tak człowiek trafił na psa
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

February 22 2019

2712 5f66 500
Reposted fromfungi fungi viaOhSnap OhSnap
6562 d538
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viakotfica kotfica

February 14 2019

7955 cb0f 500
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl