Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

6991 5a85 500
Reposted frompiehus piehus
6689 deb8
Reposted fromGIFer GIFer viaczinok czinok

June 22 2018

4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaczinok czinok
3362 96bf
0413 e656 500
0152 868e 500
Reposted fromZircon Zircon
0159 c8af 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
0452 38a2 500
4615 909c

Pro tips

Reposted frommyry myry viamyfuckingreality myfuckingreality
0313 ec54
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
0577 da45
Reposted fromMatalisman Matalisman
0579 ce81 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
0932 9fa0
Reposted fromMatalisman Matalisman
1249 9cd4
Dolce & Gabbana
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 21 2018

Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viamyfuckingreality myfuckingreality
3360 5d45 500
"But with myself, I am deeply, profoundly and unconditionally enough".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl